පානීය නොවන ස්ප්‍රීතු සඳහා නව බද්දක් හඳුන්වා දෙයි

පානීය නොවන ස්ප්‍රීතු ආනයනය සඳහා රු. 50,000 ක වාර්ෂික බලපත්‍ර ගාස්තුවක් පනවා ඇති අතර, ඒ අනුව මෙතනෝල් ස්ප්‍රීතු ලීටර් 01 ක් සඳහා රු. 25 ක නව බද්දක්ද, මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් පනවා තිබේ.

මෙම නව බදු ක්‍රමය අගෝස්තු 01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන අතර නව රෙගුලාසියට මින් පසු පානීය නොවන ස්ප්‍රීතු කිසිම තැනැත්තෙකු විසින් ආනයනය කිරීම,අපනයනය කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම, සන්තකයේ තබාගැනීම, ගබඩා කිරීම, විකිණීම, ප්‍රවාහනය කිරීම, විකිණීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම හෝ ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් වරයාගෙන් බලපත්‍රයක් ලබාගත යුතුවේ.

මෙතෙක් එතනෝල් ආනයනය පමණක් මත්පැන් ලෙස සලකා බලපත්‍ර ගාස්තුවට යටත් කළ නමුත් රසායනික නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිත කරනු ලබන පානීය නොවන මෙතනෝල් ස්ප්‍රීතු ආනයනයසුරා බලපත්‍ර ගාස්තු වලින් හා සුරාබදු වලින් නිදහස් කර තිබුණි.

මෙසේ බලපත්‍ර ගාස්තු වලින් තොර මෙතනෝල් ආනයනය කිරීම සඳහා ලබාදී ඇති අවස්ථාව වැරදි ලෙස භාවිත කරමින් නිත්‍යනුකූල නොවන අයුරින් මත්පැන් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා එතනෝල් ආනයනය කරන අවස්ථා පිළිබඳව වාර්තා වූ හෙයින් මෙසේ පානීය නොවන ස්ප්‍රීතු ආනයනයද මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් සුරාබදු පනතට යටත් කර, බලපත්‍ර ගාස්තුවක්ද සමඟ තොග ලීටර් 01 ක් සඳහා රු. 25 ක ආනයනික සුරා බද්දක් පනවා තිබේ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s