පොල්ගහවෙල ගුවන් පාලමේ වැඩකටයුතු අවසන් අදියරේ


පොල්ගහවෙල ගුවන් පාලමේ වැඩකටයුතු මේ වන විට අවසන් අදියරට පැමිණ තිබේ.
2016 වර්ෂයේ ආරම්භ වූ මෙය පොල්ගහවෙල ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථානයට ඉහලින් ඉදිකර ඇති අතර දැනට දැඩි තදබදයක් ඇති පොල්ගහවෙල කෑගල්ල ප්‍රධාන මාර්ගය භාවිතා කරන්නන් හට මෙම නිසා අපහසුවකින් තොරව ගමන් කිරීමට හැකි වනු ඇත.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s