පල්ලෙකැලේදී දවස් තුනෙන් ඉවර කරපු මැච් එකට කලින් ඉන්දියානු කණ්ඩායම කරපු දේ

පල්ලෙකැලේදී දවස් තුනෙන් ඉවර කරපු මැච් එකට කලින් ඉන්දියානු කණ්ඩායම කරපු දේ මෙතනින් කියවන්න.shami

Indian players and their families visit Ashoka Vatika. (Photo Credit: Mohammed Shami/ Instagram)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s