රජයෙන් හදිසි බදු සහනයක්

ලබන සැප්තැම්බර් පළමු වෙනි දින සිට අන්තර්ජාල භාවිතය වෙනුවෙන් අයකරනු ලබන 10% විදුලි සංදේශ බදු මුදල සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත්කරන බව මුදල් සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර ඊයේ නිවේදනය කළේය.
“ඒ තුලින් ඇත්ත වශයෙන්ම අන්තර්ජාල භාවිත කරන අයට 25% ක පමණ බදු සහනයක් ලැබෙනවා,” යනුවෙන් ඒ මහතා පැවසීය.
එමෙන්ම කුඩා ප්‍රමාණයේ ලොරි, ට්‍රක් රථ සහ යතුරු පැදි වෙනුවෙන් අයකරනු ලබන බදු මුදල්ද අගෝස්තු 17 මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට විශාල වශයෙන් අඩු කරන බවත් ඒ සඳහා දැනට අය කරන රුපියල් ලක්ෂ දහයක නිෂ්පාදන බදු මුදල වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රුපියල් ලක්ෂ හත දක්වා අඩු කරන බවත් සඳහන් කළේය.
එන්ජින් ධාරිතාව 150 cc දක්වා වූ යතුරු පැදි සඳහා දැනට අයකරනු ලබන වටිනාකමෙන් 90%ක බද්ද ද වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත්කරනු ලැබ තිබේ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s