ඊයේ මහ දවල් ඇමරිකාවට රෑ වුන හැටි.. (වීඩියෝ සහිතයි)

 

වසර 38ක් තුල ඇමෙරිකාවේ පහලම ප්‍රාන්ත 48 කට දිස් වූ පළමු පූර්ණ සූර්යග්‍රහණය ඊයේ දිනයේදී දැක බලා ගැනීමට මිලියන ගණනක් වූ ජනකායක් රැස්ව සිටියහ.

ඔවුන් හට එය දිස් වූ අයුරු නාසා ආයතනය විසින් කැමරාවල ග්‍රහණය කර ගත්තේ මේ අයුරිනි

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s