බූවල්ලොන්ට මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් බව ඔබ දැන සිටියාද?

බෝට්ටුවක කොටු වූ විශාල බූවල්ලෙක් කුඩා සිදුරකින් විශ්මිත අන්දමින් පැන යන අයුරු (වීඩියෝ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s