ලංකාවේ ප්‍රබුද්ධ තම හැකියාවෙන් ලිතුවේනියාව හොල්ලයි


hotPEPPER:

මීට දින කිහිපයකට ඉහතදී පැවැති වොයිස් ඔෆ් ලිතුවේනියා ගායන රියැලිටි වැඩසටහනේදී එක් අදියරකදී තම දස්කම් ප්‍රදර්ශනය කරමින් එහි විනිසුරුවන් මවිත කිරීමට ලිතුවේනියාවේ ඉගෙනුම ලබන ශ්‍රී ලාංකික සිසුවකු වන ප්‍රබුද්ධ ශාමල් සමත් විය.

මහනුවර විද්‍යාර්ථ ව්දුහලේ ආදි සිසුවකු වන ප්‍රබුද්ධ, වොයිස් ඔෆ් ලිතුවේනියා සීසන් 5 වැඩසටහනට සම්බන්ධ වී තිබෙන්නේ එරටේදී ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය ට සම්බන්ධ උපාධියක් හදාරමින් සිටින අතර තුර දීය.

මේ වන විට වසර 03ක් පමණ ලිතුවේනියාවේ ඉගෙනුම ලබන ප්‍රබුද්ධ රොක් සංගීතයට වැඩි ඇල්මක් දක්වන අතර ගිටාර් වාදනයේද දස්කම් දක්වන්නෙක් බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s